عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 22,937

1 ---
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدباقر سلیمی؛ محمود سعیدی شاه کیله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (445.32 K)

2 .
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
Zohreh Emami Bistgani؛ Abdolmehdi Bakhshandeh؛ Mohammad Reza Morshedloo
مشاهده مقاله | اصل مقاله (782.21 K)

3 1،3،7 تری متیل گزانتین یک آللوپاتی با خصوصیات علفکشی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ورونا رضوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (165.47 K)

4 16S rRNA gene based identification of gut bacteria from larvae of Ephestia kuehniella (Lepidoptera: pyralidae)
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Maryam Goharrostami؛ Jalal Jalali Sendi
مشاهده مقاله

5 47A/Alborz رقم مناسب گندم دیم برای آبیاری تکمیلی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
کورش نادر محمودی؛ جمشید قبادی؛ نوذر بهرامی؛ علی اشرف طلیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (399 K)

6 Abundance and diversity of aphids (Hemiptera: Aphididae) and ladybirds (Coleoptera: Coccinellidae) population in alfalfa fields of Yasouj, southwestern Iran
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
karim saeidi؛ Hadi karimipour Fard
مشاهده مقاله

7 Acaricidal effect of new botanical pesticide, Dayabon on Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) and its predator, Stethorus gilvifrons (Coleoptera; Coccinellidae)
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Mehran Rezaei؛ Saeid Moharramipour؛ Mohammad Bashiri
مشاهده مقاله

8 Acetylcholinesterase inhibitory activity of Falcaria vulgaris and Apium graveolens extracts on fourth larval instar (of Phthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Akram Hatami؛ Davoud Mohammadi؛ Naser Eivazian Kary
مشاهده مقاله

9 Activity of Avena sativa α-amylase inhibitors towards Sitotroga cerealella α-amylases In vitro and In vivo
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Ehsan Borzouei؛ Bahram Naseri؛ Gadir Nouri-Ganbalani
مشاهده مقاله

10 A faunistic study on lepidopteran pests in cucumber greenhouses at southern regions of Kerman province
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Amin Moghbeli Gharaei؛ mahdi Ziaaddini؛ mohammad amin jalali؛ Helen Alipanah
مشاهده مقاله

11 A field evaluation of pyrethrin effects on pistachio common psylla and its side effects on Oenopia conglobata
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Hossein Farazmand؛ Mehdi Basirat؛ Hadi Zohdi؛ Ahmad Dezianian؛ Mohammad Sirjani
مشاهده مقاله

12 A field evaluation of thiacloprid effects on pistachio twig borer
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Hossein Farazmand؛ Hadi Zohdi؛ Ali Jafari-Nodooshan
مشاهده مقاله

13 A laboratory investigation on the side effects of four pesticides on the 4th-instar nymphs of the predatory bug, Andrallus spinidens (F.) Hemiptera: Pentatomidae
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Arezoo Yousefi-Porshokouh؛ Jafar Mohaghegh؛ Younes Karimpour؛ Jalal Shirazi
مشاهده مقاله

14 Alternaria alternata عامل بیماری لکه برگی آفتابگردان در استان آذربایجان غربی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیما خدایی؛ مهدی ارزنلو؛ اسداله بابای اهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (82.95 K)

15 Alternaria alternata عامل پوسیدگی میوه آلو در ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
بهزاد برهانی؛ محمد سیاری؛ ولی اله بابایی زاد؛ ساره هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (86.78 K)

16 Alternaria chlamydospora روی شمعدانی وحشی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
پریسا رزاقی؛ دوستمراد ظفری؛ فرشته طالبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (70.56 K)

17 amaranthus spp علف هرزی با کنترل دشوار در مصر
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عصمت اله حسن؛ م.م سطور؛ م لاوادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (270.92 K)

18 .Ampelomyces quisqualis Ces. ex. Schlecht پارازیت سفیدک های حقیقی تیپ Oidium
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدعلی تاجیک قنبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (176.59 K)

19 amylospotus campbellii گزارشی جدید برای ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مریم صابر؛ واهه میناسیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (254.74 K)

20 A new record for the fauna of planthopper of Iran (Hemiptera: Auchenorrhyncha: Delphacidae)
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ اولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
شیما دولتی؛ علی مهرور؛ فریبا مظفریان
مشاهده مقاله

21 A new record of Andricus quercusramuli L. (Hym.: Cynipidae: Cynipinae: Cynipini) from Iran
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Majid Tavakoli؛ Samad Khaghaninia؛ George Melika؛ Graham Stone؛ Asadollah Hosseini-Chegeni
مشاهده مقاله

22 A new record of an Encarsia species (Hym.: Aphelinidae) parasitising Aleuroclava jasmini sensu lato (Hem.: Aleyrodidae) in Tehran green spaces
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Shahab Manzari؛ Shahram Farrokhi؛ Nasrin Shahbazvar
مشاهده مقاله

23 A new record of Pediaspis aceris Gmelin, 1790 (Hym.: Cynipidae: Cynipinae: Pediaspidini) from Iran
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Majid Tavakoli؛ Samad Khaghaninia؛ George Melika؛ Graham Stone؛ Asadollah hosseinichegeni
مشاهده مقاله

24 Anthocoptini mites with one new species for the world and one new record for Iran
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Forough Ranjbar Varandi؛ Karim Haddad Irani-Nejad؛ Parisa Lotfollahi
مشاهده مقاله

25 Antifeedant activity of essential oils of Achillea wilhelmsii and Teucrium polium on the Cowpea beetle, Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Bruchidae)
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
karim saeidi
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه