سامانه مدیریت همایشها، کنفرانسها، نشستهای علمی....

 

*خدمات قابل ارائه*

 الف) حمایت از رویدادهای علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

ب) حمایت از رویدادهای علمی خارج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 

ارسال درخواست رویدادهای علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

1-      تکمیل ( فرم ) جهت ثبت در سامانه مدیریت همایشها

2-     ارسال نامه درخواست از طریق اتوماسیون اداری به مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی.

3-      درصورت تایید درخواست، به منظور پیگیری مراحل بعدی با شما تماس گرفته خواهد شد.

ارسال درخواست رویدادهای علمی خارج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

1-    تکمیل ( فرم ) اطلاعاتی همایش.

2-    ارسال نامه درخواست به مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی و ارسال از طریق دورنگار: 22400067-021 یا پست الکترونیکی: conference@areeo.ac.ir

3-      درصورت تایید درخواست، به منظور پیگیری مراحل بعدی با شما تماس گرفته خواهد شد.

 

حمایت کننده:

* انجمن یا نهاد برگزار کننده کنگره، همایش، کنفرانس و... موظف می باشد نام "مرکز علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی" را به عنوان حامی همایش یا کنگره روی پوستر و کتابچه منتشر شده درج نماید.